วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้า ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๒)

๑๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้า ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
620114_01_ปกิณกะธรรมถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้าณวัดราษฎร์ประคองธรรม.mp3