วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

ทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ
620106_05_ปกิณกะธรรมทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ.mp3