วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

สำรวมจิตตั้งมั่นในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดจันทร์มณี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๖๒)

๒๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตตั้งมั่นในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดจันทร์มณี
620124_01_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตตั้งมั่นในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดจันทร์มณี.mp3