วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๑ ใคร่ครวญละสังโยชน์ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๑ ใคร่ครวญละสังโยชน์ในห้องพุทธคุณ
620119_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๑ใคร่ครวญละสังโยชน์ในห้องพุทธคุณ.mp3