วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

ไม่ประมาทในชีวิตหลังความตาย ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๓ ม.ค. ๖๒)

๑๓ ม.ค. ๖๒-เทศน์ไม่ประมาทในชีวิตหลังความตาย ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620113_03_เทศน์ไม่ประมาทในชีวิตหลังความตายถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3