วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๒)

๑๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
620114_03_ปกิณกะธรรมทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจณวัดราษฎร์ประคองธรรม.mp3