วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๖๒)

๒๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม
620125_01_ปกิณกะธรรมละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม.mp3