วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๒ ผู้รู้ จิต กาย และการแยกจิตกับกาย(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๒ ผู้รู้ จิต กาย และการแยกจิตกับกาย
620126_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๒ผู้รู้จิตกายและการแยกจิตกับกาย.mp3