วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุข(เทศน์ ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-เทศน์สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุขช
620126_03_เทศน์สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุข.mp3