วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาย่อมสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา(เทศน์ ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-เทศน์ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาย่อมสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา
620101_06_เทศน์ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาย่อมสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา.mp3