วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

ไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๒)

๑๓ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง
620113_05_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรมยอมรับความจริง.mp3