วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

งานสาธารณประโยชน์ด้วยความระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยความระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้า
620126_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยความระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3