วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๐ หลักปฏิบัติกสิณจิตเข้าสู่แนวทางปฏิสัมภิทาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๐ หลักปฏิบัติกสิณจิตเข้าสู่แนวทางปฏิสัมภิทาญาณ
620112_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๐หลักปฏิบัติกสิณจิตเข้าสู่แนวทางปฏิสัมภิทาญาณ.mp3