วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พึงสำรวมกาย วาจา ใจในศีลกรรมบถ ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๒)

๑๘ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงสำรวมกาย วาจา ใจในศีลกรรมบถ ๑๐
620218_01_ปกิณกะธรรมพึงสำรวมกายวาจาใจในศีลกรรมบถ๑๐.mp3