วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การสงบจากความโลภ โกรธ หลงด้วยความเมตตาทำให้เกิดปัญญาญาณบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-เทศน์การสงบจากความโลภ โกรธ หลงด้วยความเมตตาทำให้เกิดปัญญาญาณบรรลุมรรคผล
620209_05_เทศน์การสงบจากความโลภโกรธหลงด้วยความเมตตาทำให้เกิดปัญญาญาณบรรลุมรรคผล.mp3