วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไม่มีความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๖๒)

๒๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไม่มีความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอน
620222_01_ปกิณกะธรรมมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีความสุขอันเที่ยงแท้แน่นอน.mp3