วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก
620224_01_ปกิณกะธรรมความผูกพันในฐานะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ไปพระนิพพานได้ยาก.mp3