วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๓ ปฏิบัติต้องมีกำลังใจหนีทุกข์และยอมรับตัวตนของจิต(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๒)

๒ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๓ ปฏิบัติต้องมีกำลังใจหนีทุกข์และยอมรับตัวตนของจิต
620202_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๓ปฏิบัติต้องมีกำลังใจหนีทุกข์และยอมรับตัวตนของจิต.mp3