วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๕ การปฏิบัติกสิณจิตต้องทรงอารมณ์พรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๕ การปฏิบัติกสิณจิตต้องทรงอารมณ์พรหมจรรย์
620216_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๕การปฏิบัติกสิณจิตต้องทรงอารมณ์พรหมจรรย์.mp3