วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขันธ์ ๕ เป็นตัวกรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ เป็นตัวกรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
620224_05_ปกิณกะธรรมขันธ์๕เป็นตัวกรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3