วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๔ การเข้านิโรธสมาบัติโดยอาศัยกสิณจิตเป็นกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๔ การเข้านิโรธสมาบัติโดยอาศัยกสิณจิตเป็นกรรมฐาน
620209_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๔การเข้านิโรธสมาบัติโดยอาศัยกสิณจิตเป็นกรรมฐาน.mp3