วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การทำประโยชน์เป็นสาธารณะด้วยความอิ่มใจ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๒)

๒๔ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำประโยชน์เป็นสาธารณะด้วยความอิ่มใจ
620224_04_ปกิณกะธรรมการทำประโยชน์เป็นสาธารณะด้วยความอิ่มใจ.mp3