วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

น้อมจิตอุทิศกุศลด้วยจิตผ่องใสแด่ผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมน้อมจิตอุทิศกุศลด้วยจิตผ่องใสแด่ผู้ล่วงลับ
620209_06_ปกิณกะธรรมน้อมจิตอุทิศกุศลด้วยจิตผ่องใสแด่ผู้ล่วงลับ.mp3