วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

การสงบจากความโลภ โกรธ หลง ทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสงบจากความโลภ โกรธ หลง ทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ
620323_01_ปกิณกะธรรมการสงบจากความโลภโกรธหลงทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ.mp3