วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

การยอมรับนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์จากตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๖๒)

๒๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์จากตัณหา
620329_01_ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์จากตัณหา.mp3