วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพัน พึงผูกพันในคุณธรรมความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพัน พึงผูกพันในคุณธรรมความดี
620330_01_ปกิณกะธรรมไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันพึงผูกพันในคุณธรรมความดี.mp3