วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล
620323_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล.mp3