วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

ไม่หวงแหนในทรัพย์ พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่หวงแหนในทรัพย์ พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น
620317_04_ปกิณกะธรรมไม่หวงแหนในทรัพย์พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น.mp3