วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๙ ความแตกต่างของขันธ์ ๕ กับจิต(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๙ ความแตกต่างของขันธ์ ๕ กับจิต
620316_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๙ความแตกต่างของขันธ์๕กับจิต.mp3