วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๗ การใช้วิชากสิณจิตเพื่อทิพจักขุญาณ(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๗ การใช้วิชากสิณจิตเพื่อทิพจักขุญาณ
620302_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๗การใช้วิชากสิณจิตเพื่อทิพจักขุญาณ.mp3