วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นความผิดพลาดของตน(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นความผิดพลาดของตน
620324_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นความผิดพลาดของตน.mp3