วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ปฏิบัติต้องมีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องมีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา
620302_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องมีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา.mp3