วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

ตอบแทนคุณความดีพระราชสิทธิมงคล วัดคฤหบดี(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๖๒)

๒๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตอบแทนคุณความดีพระราชสิทธิมงคล วัดคฤหบดี
620321_03_ปกิณกะธรรมตอบแทนคุณความดีพระราชสิทธิมงคลวัดคฤหบดี.mp3