วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-เทศน์การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
620316_02_เทศน์การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3