วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๑ ฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติกสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๑ ฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติกสิณจิต
620330_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๑ฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติกสิณจิต.mp3