วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๐ อานุภาพของจิตใช้ได้เต็มที่เมื่อมีกำลังเหนือขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๐ อานุภาพของจิตใช้ได้เต็มที่เมื่อมีกำลังเหนือขันธ์ ๕
620323_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๐อานุภาพของจิตใช้ได้เต็มที่เมื่อมีกำลังเหนือขันธ์๕.mp3