วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๘ พื้นฐานการปฏิบัติเพื่อทรงจิตตั้งมั่นในความเป็นจริง(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๘ พื้นฐานการปฏิบัติเพื่อทรงจิตตั้งมั่นในความเป็นจริง
620309_05_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๘พื้นฐานการปฏิบัติเพื่อทรงจิตตั้งมั่นในความเป็นจริง.mp3