วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

ถวายทานด้วยกำลังใจเต็มสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจเต็มสมบูรณ์
620407_04_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจเต็มสมบูรณ์.mp3