วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-เทศน์ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้
620414_03_เทศน์ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้.mp3