วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

การมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๒)

๒๑ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม
620421_01_ปกิณกะธรรมการมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม.mp3