วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

การรักษาศีลบริสุทธิ์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลบริสุทธิ์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม
620415_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลบริสุทธิ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม.mp3