วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๓ การแยกจิตจากกายยามมีทุกขเวทนาต้องอาศัยกำลังบุญ(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๓ การแยกจิตจากกายยามมีทุกขเวทนาต้องอาศัยกำลังบุญ
620420_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๓การแยกจิตจากกายยามมีทุกขเวทนาต้องอาศัยกำลังบุญ.mp3