วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

ยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวง เพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวง เพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล
620407_01_ปกิณกะธรรมยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวงเพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล.mp3