วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยระลึกถึงพระเมตตาของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยระลึกถึงพระเมตตาของพระรัตนตรัย
620408_04_ปกิณกะธรรมถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่าด้วยระลึกถึงพระเมตตาของพระรัตนตรัย.mp3