วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา
620601_01_ปกิณกะธรรมบุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา.mp3