วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด(เทศน์ ๑๖ มิ.ย. ๖๒)

๑๖ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด
620616_02_เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด.mp3