วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๒)

๒๓ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย ณ วัดสังเวชวิศยาราม
620623_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัยณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3