วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตั้งจิตบูชาครูวันเสาร์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาครูวันเสาร์ ๕
620629_05_ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาครูวันเสาร์๕.mp3