วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต(ปกิณกะธรรม ๒๒ มิ.ย. ๖๒)

๒๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต
620622_05_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต.mp3