วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๒)

๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
620609_03_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3